Документи за дарение на имот

Содержание

Необходими документи | Покупко-продажба на имот

Документи за дарение на имот

1. Документ за собственост върху имота – последният документ за собственост на недвижимия имот, с който се легитимира продавача, както и предходни нотариални актове.

Най-често срещани документи за собственост:

• нотариален акт, вписан в Агенция по вписвания – нотариален акт за покупко-продажба, нотариален акт за дарение, нотариален акт за замяна, констативен нотариален акт и др.;

• крепостен акт, към който има записка за вписването му;• договор за продажба, сключен по реда на Наредбата за държавните имоти;

• договор за продажба, сключен по Закона за общинската собственост и Закона за държавната собственост на държавни или общински имоти. Ако са сключени след 01.06.1996 г. следва да бъдат вписани в Службата по вписванията.

2. Удостоверение за данъчна оценка на имота – издава се от съответната данъчна служба по местонахождение на имота.

В данъчната оценка адресът на имота трябва да е идентичен с адреса на имота по нотариален акт, в противен случай от съответния район се издава удостоверение за идентичност на адреси.В данъчната оценка на имота трябва да са вписани всички съсобственици на имота.

Съсобствениците трябва да нямат непогасени задължения за имота (да са платили данък и такса смет) и това да е вписано в удостоверението за данъчна оценка на имота.

3. Удостоверение за семейно положение на продавача (продавачите), от което да е видно какво е било семейното положение на собственика (съсобствениците) към датата на придобиване на имота. Удостоверението се издава от служба ЕСГРАОН към района по адресна регистрация.

4. Удостоверение за сключен граждански брак, ако продавачът е семеен.

5. В случай, че имота не е придобит по време на брака, той не е СИО (семейна имуществена общност), но ако съпругът (съпругата) е адресно регистриран там, се попълва декларация по смисъла на чл.26 от СК за съгласие за продажбата. Същото се отнася и за имоти, придобити по наследство, дарение и др., които не представляват СИО.

6. Ако за имота има вписано вещно право на ползване, за да се извърши продажбата следва ползвателят да се откаже от учреденото му вещно право – това става с декларация а отказ от право на ползване.

Извършва се пред Нотариус и се вписва. В случай, че ползвателят е починал, се представя извлечение от акт.
7.

Ако за имота е извършвана делба – съответен документ (договор, съдебно решение), вписан надлежно в Агенция по вписванията.

8. Скица на имота, когато се прехвърля земя (поземлен имот, дворно място или част от дворно място, върху което е построен имота/апартамента). Издава се от техническата служба на района по местонахождение на имота и важи 6 месеца.

9. Когато имотът е получен по наследство – Удостоверение за наследници, акт за смърт на наследодателя, завещание.

10. В случай, че продавачът(ите) е разведен, се представя съдебно решение за прекратяване на брака с развод.

11. В конкретните случаи се изискват различни документи, проследяващи историята на имота и доказващи собствеността.

12. Удостоверение за тежести върху имота – издава се от Агенция по вписвания, прилагат се всички документи за собственост – от първия нотариален акт до последния, при наследство – и удостоверения за наследници. Ако към имота има земя или идеална част от земя, се прилага и скица на имота.

13. В случай, че продавачът не може да присъства лично на сделка, той по закон има право да упълномощи трето лице да го представлява с пълномощно.

В пълномощното изрично се описват правата, които упълномощителят предоставя на упълномощения при представителство. Пълномощното се заверява нотариално – заверяват се подписите и съдържанието на документа.

Към пълномощното се заверяват нотариално и декларация по чл. 25, ал.8 от ЗННД и декларация по чл. 264, ал.1, от ДОПК.

14. Документ за самоличност, други документи, индивидуализиращи купувача и продавача (лични карти, удостоверения за актуално състояние, в случай, че страна по сделката е юридическо лице – решение на съответния компетентен орган.

15. Когато се прехвърля имот в новопостроена сграда – съответни документи от строителя/инвеститора – разрешение за строеж, архитектурен проект и разпределение на площите, Разрешение за ползване – Акт, обр 16 и други.

16. Други документи в зависимост от конкретните специфики на сделката. Предвид на многообразието от възможни варианти е препоръчително документите на двете страни по сделката да бъдат надлежно проверени от Вашия адвокат.

Источник: https://property-in-bulgaria.bg/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%82/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8

Как оформить договор дарения через МФЦ

Документи за дарение на имот

Дарение – популярная форма отчуждения имущества. В статье мы расскажем о том, каковы особенности дарения, как его оформить, куда обратиться для регистрации дарения недвижимости (дома, квартиры или ее доли, земельного участка, гаража) и, в частности, как оформить дарение в МФЦ.

Особенности дарения имущества

При желании подарить недвижимое имущество его собственник должен составить договор дарения (в обиходе – дарственная) и подписать его от лица дарителя.

Одаряемый также должен поставить подпись, что указывает на его согласие получить подарок.

Договор не обязательно заверять у нотариуса, однако он должен пройти обязательную процедуру регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестре).

Суть дарения – в безвозмездной передаче имущества от дарителя к одаряемому. Договор дарения удобно использовать в определенных случаях, например, как альтернативу завещанию, или при желании освободить имущество от опасности раздела при расторжении брака.

Такая форма сделки имеет определенные ограничения:

 • дарителем не может являться недееспособное лицо или его представитель;
 • запрещено дарить подарки стоимостью выше 3000 руб. чиновникам и социальным работникам;
 • договор дарения не может быть заключен между коммерческими фирмами.

Одаряемый обязан заплатить подходный налог 13%, за исключением случая, когда даритель является его близким родственником, к которым относятся:

 • родители и дети;
 • бабушки (дедушки) и внуки;
 • сестры и братья;
 • супруги.

По этой причине чаще всего договор дарения заключается именно между близкими родственниками.

Обратите внимание, что аннулировать договор дарения можно только по условиям, которые прописаны в самом договоре, либо через суд. По этой причине дарителю следует хорошо продумать возможные последствия акта дарения.

Скачать образец (пример) договора дарения

Для оформления договора дарения квартиры не обязательно идти к нотариусу: вы можете самостоятельно составить договор, воспользовавшись готовым бланком или образцом, который можно скачать ниже. Образцы соответствуют законодательству на 2017 год.

К договору может быть приложен передаточный акт, в котором фиксируется факт передачи имущества одаряемому, но наличие такого акта не обязательно.

Заметим, что дарение автомобиля не требует оформления в МФЦ или в Росреестре.

Выберите подходящий вам вариант, заполните своими данными, распечатайте, подпишите. Вы можете дополнить договор своими условиями, например, прописать условия его аннулирования (например, смерть одаряемого либо небрежное его отношение к подарку, и др.).

При дарении квартиры нотариальное заверение договора не требуется. Однако в случае дарения доли квартиры обязательно требуется нотариальное оформление договора дарения.

Совет: при нотариальном оформлении договора дарения уточните у нотариуса, не может ли он сам для вас отправить договор на регистрацию — многие нотариусы сейчас имеют такую возможность.

Надоело читать? Сэкономьте время, задайте вопрос юристу БЕСПЛАТНО:

Куда обратиться для оформления договора дарения

Как оформить договор дарения? Есть несколько вариантов:

 • лично обратиться в Росреестр (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии), который, собственно, и осуществляет регистрацию прав на недвижимость; на сайте Росреестра можно предварительно записаться на прием
 • лично обратиться в ближайший МФЦ, который передаст всю документацию в Росреестр
 • отправить заявление на регистрацию почтой в адрес Росреестра по месту нахождения объекта недвижимости, с описью вложения и уведомлением о вручении, в этом варианте все подписи должны быть нотариально заверены
 • подать заявление в электронном виде в Росреестр через их сайт, но в этом варианте вы должны иметь усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП), которую надо предварительно получить на свой электронный носитель, лично явившись в специальный аккредитованный центр Минсвязи, с паспортом и снилс (платно, стоимость в 2017 от 1500 руб. до 5000 руб. за год).

Ниже мы расскажем, как можно выполнить регистрацию договора дарения в МФЦ (самый простой и удобный вариант).

Порядок регистрация дарения в МФЦ

В МФЦ договор дарения оформить несложно, достаточно выполнить 4 простых шага.

ШАГ 1. Подготовить необходимые документы и оплатить госпошлину.

Какие документы потребуются при регистрации договора дарения? Перечень документов приведен ниже – на примере регистрации договора дарения квартиры.

 1. документ, подтверждающий личность заявителя, или представителя (если с заявлением обращается его представитель), в последнем случае также документ, подтверждающий полномочия представителя

  Обратите внимание: необходимо присутствие с удостоверениями личности как дарителя, так и одаряемого, либо их представителей.

 2. договор дарения в 3 экземплярах
 3. квитанцию об оплате госпошлины (необязательно, но госпошлина должна быть предварительно уплачена)
 4. свидетельство о собственности на жилое помещение: оригинал «зеленки» (свидетельство о праве собственности), если он есть, либо выписка из Единого Государственного Реестра Недвижимости (ЕГРН), подтверждающая права дарителя, которую следует предварительно заказать В Росреестре или в МФЦ
 5. согласие законного представителя, в случае если одаряемый является недееспособным или несовершеннолетним гражданином;
 6. нотариально оформленное согласие супруга на отчуждение, если даритель находится в браке и квартира была куплена, а не получена в дар или приватизирована.

При оформлении дарения других объектов недвижимости, например, доли квартиры, земельного участка, гаража — список документов может отличаться. Вы можете уточнить информацию по телефону вашего МФЦ, или по московскому телефону Центров госуслуг +7(495) 777-77-77  – он работает круглосуточно без выходных – или по телефону Росреестра 8(800)100-34-34.

Также вы можете воспользоваться онлайн-сервисом подбора необходимых документов на сайте Росреестра.

ШАГ 2. Выбрать ближайший к вам МФЦ и удостовериться, что там оказывают услугу: «Кадастровый учет и регистрация прав на недвижимость». Достоверный перечень МФЦ по регионам России с телефонами и сайтами представлен на нашем сайте. Оплатить госпошлину, стоимость для физических лиц составляет 2000 руб.

Скачать образец квитанции, как правило, можно с выбранного сайта МФЦ. Пример квитанции (для Воронежского региона) можно скачать здесь.

Обратите внимание: если объект недвижимости находится в другом регионе, вам следует обращаться не в МФЦ, а непосредственно в Росреестр в вашем регионе.

ШАГ 3. Лично явиться в выбранный МФЦ обеим сторонам сделки дарения и подать все документы работнику. Сотрудник МФЦ заполнит за вас заявление на регистрацию дарения, которое вы подпишете, проверит документы, даст вам расписку в получении документов и сообщит о сроках готовности. По закону, этот срок не превышает 10 дней с момента получения документов в Росреестре.

ШАГ 4.  По истечении срока, отведенного на регистрацию права одаряемого на подаренное имущество (этот срок будет указан в расписке, полученной от работника МФЦ), явиться в МФЦ и получить обратно договор дарения с отметкой Росреестра о регистрации права, а также выписку из ЕГРН с печатью Росреестра о зарегистрированном праве.

Основания для отказа в регистрации

Если при заключении договора дарения нарушен закон, вам может быть отказано в регистрации договора дарения. Примеры таких ситуаций перечислены ниже.

Сроки и стоимость

В соответствии с законом, максимальный срок предоставления услуги регистрации договора дарения составляет 10 рабочих дней с момента поступления документов в Росреестр. При оформлении договора в МФЦ к этому сроку может добавиться 4-6 дней, необходимых для передачи документов между МФЦ и Росреестром.

Размер государственной пошлины за регистрацию договора дарения составляет 2000 руб. (2017 год).

Заключение

В этой статье мы ответили на вопрос «можно ли оформить договор дарения в многофункциональном центре» и постарались разъяснить нюансы заключения такой сделки и ее оформления.

Источник: https://mfcgos.ru/instrukcii/kak-oformit-dogovor-dareniya-cherez-mfc

Дарение квартиры через МФЦ (образец договора 2021 ): советы юриста

Документи за дарение на имот

Договор дарения это безвозмездная сделка, в которой одна сторона (даритель) передает другой стороне (одаряемому) в дар какое-либо имущество.

Имущество, передаваемое в дар подлежит регистрации в Росреестре. Эффективнее и быстрее зарегистрировать дарение квартиры через МФЦ.

Как правильно составить договор дарения, основные этапы оформления договора и другие особенности рассмотрим в этой статье.

Особенности оформления договора дарения на квартиру

Подарить можно имущество, находящееся в собственности у дарителя, как близкому родственнику, так и постороннему человеку. Сделка по передаче имущества должна быть оформлена письменно с соблюдением ряда условий и требований.

Передача происходит по договору дарения, согласно которому даритель обязуется безвозмездно передать недвижимое имущество одаряемому. При наличии встречных условий (передача вещи или права либо встречного обязательства) договор не признается дарением. К такому договору применяются правила предусмотренные пунктом 2 статьи 170 ГК РФ.

Подарить имущество, с обязательством одаряемого принять его и уплатить за него определенную денежную сумму нельзя. К такой сделке применяются правила предусмотренные главой 30 ГК РФ.

Договор, по которому передача дара одаряемому переходит после смерти дарителя, ничтожен. К такому виду дарения применяются правила гражданского кодекса о наследовании.

Обещание подарить все свое имущество или его часть без указания на конкретный предмет дарения ничтожно.

Устное обещание подарить и фактическая передача ключей от квартиры не означает, что одаряемый является собственником подаренного имущества. Все должно быть оформлено документально.

Договор о передаче недвижимости в качестве подарка будет признан законным, а сделка завершенной, после регистрации документов в Росреестре. Обратиться за регистрацией можно в многофункциональные центры (МФЦ).

Это удобно и быстро.

Кто может дарить недвижимость 

Дарителем может выступать только совершеннолетний и полностью дееспособный гражданин, имеющий право собственности на имущество. От лица других граждан действуют их законные представители, с разрешения органов опеки и попечительства.

Как подарить недвижимость приобретенную в браке

Имущество, купленное в период брака является совместной собственностью супругов. Пользование и распоряжение общим имуществом осуществляется по обоюдному согласию.

Если один из супругов захочет подарить квартиру или ее часть, сделать это возможно только с согласия второго супруга.

Согласие должно выражаться в письменной форме с обязательным нотариальным удостоверением (Статья 35 Семейного кодекса РФ).

Кому можно подарить квартиру

Подарить недвижимость можно любому человеку. Но законодательством определен круг лиц, которые не имеют права получать в дар имущество:

 1. государственные служащие;
 2. сотрудники:
 • воспитательных учреждений,
 • лечебных учреждений;
 • органов социальной защиты;
 1. работники муниципальных служб.

Закон запрещает дарение между коммерческими организациями. Однако юридическое лицо может подарить недвижимость физическому лицу и наоборот.

В случаях дарения недвижимости ребенку, имеются некоторые особенности:

 • дети до 14 лет – от лица детей выступают их родители. Подпись в договоре дарения от лица ребенка ставит один из родителей.
 • дети от 14 лет – дети сами подписывают договор, но с согласия родителей.

Разрешение органов опеки не потребуется, так как сделка предполагает улучшение имущественного положения несовершеннолетнего.

 • дети, находящиеся под опекой – интересы ребенка представляет опекун или попечитель, при участии органов опеки и попечительства.

Распоряжаться собственностью ребенок сможет после достижения возраста 18 лет.

Как оформить дарение квартиры через МФЦ: порядок действий

Эффективнее и быстрее зарегистрировать переход права собственности по договору дарения можно подав пакет документов в многофункциональный центр (МФЦ). Оформление договора дарения в МФЦ производится в несколько этапов.

Сбор  документов для процедуры дарения

Перечень документов, необходимых для проведения сделки дарения зависит от объекта недвижимости, который передается в дар.

Основные документы для договора дарения:

 1. паспорта участников сделки – дарителя и одаряемого. Если участником сделки является несовершеннолетнее лицо, то помимо документа удостоверяющего его личность, нужен паспорт одного из его родителей;
 2. документ, подтверждающий право собственности от продавца:
 • выписка из ЕГРН;
 • свидетельство о государственной регистрации права;
 1. документ, подтверждающий право продавца на объект дарения:
 • договор купли-продажи;
 • договор мены;
 • договор на передачу квартиры в собственность граждан;
 • по праву на наследство;
 1. договор дарения;
 2. документ, подтверждающий родственные отношения между дарителем и одаряемым;
 3. иные документы, необходимые для оформления.

В зависимости от объекта дарения и участников сделки могут понадобиться дополнительные документы – кадастровый паспорт, межевой план, справка об отсутствии задолженности по коммунальным платежам, справка о психическом состоянии дарителя и другие документы.

Образец договора дарения квартиры через мфц

Скачать бланк договора дарения квартиры

Обращение к нотариусу 

Источник: https://ros-pravo.info/darenie/kak-oformit-darstvennuyu-na-kvartiru-cherez-mfts-uplata-gosposhliny-i-naloga/

Дарение денежных средств (денег)

Документи за дарение на имот

Дарение денег — это сделка, совершенная по соглашению двух сторон, при которой одна из них, даритель, передает или обязуется передать в собственность другой стороне, одаряемому, в качестве дара денежные средства.

Основным признаком, характерным для всех дарственных сделок, является их безвозмездность. Это означает, что при их совершении неприемлемо какое-либо встречное предоставление со стороны одаряемого лица.

Денежные средства относятся к движимому имуществу (пункт 2 статьи 130 ГК) и не подлежат регистрации. Они могут находиться в виде наличности непосредственно у их владельца или в кассе организации, в безналичном виде на банковских счетах, а также воплощаться в платежных и денежных документах, либо в легко реализуемых ценных бумагах.

Деньги, как предмет дарения, в обязательном порядке должны принадлежать дарителю на правах собственности. Совершая данную сделку, он должен четко выразить свое намерение одарить другое лицо, так как при передаче денежных средств происходит бесповоротное уменьшение его собственности.

Одаряемый, принимая в подарок деньги, наоборот, увеличивает свое имущество. И это может произойти только с его согласия принять дар.

Договора дарения, предметом которых являются деньги, чаще всего заключаются между гражданами (физическими лицами), а также между физическими и юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями.

Стороны сделки, как субъекты гражданского права, должны обладать правоспособностью и дееспособностью.

В отношении некоторых из них ГК содержит ряд запретов и ограничений, связанных с дарением (статьи 575 и 576).

К сведению

Граждан часто интересует вопрос о том, существуют ли ограничения на общую сумму денежных средств, которую можно подарить, и облагаются ли они налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). На самом деле, законодательством никаких ограничений по величине передаваемых в дар сумм не установлено. Полученные таким способом денежные средства не подлежат налогообложению.

Другое дело, если дарителем выступает юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Тогда одаряемый должен уплатить указанный налог в размере 13 процентов с суммы подаренных денежных средств, превышающих 4000 рублей (необлагаемая сумма в соответствии с пунктом 28 статьи 217 НК).

Как оформить дарение денежных средств

Порядок оформления и совершения договоров дарения имущества, в том числе и денежных средств, регулируется нормами, предусмотренными статьями 572 — 582 ГК. Поскольку деньги относятся к движимому имуществу, к оформлению дарственных сделок с ними применяют такие же требования, как к договорам дарения движимых вещей.

На основании статьи 574 ГК они могут осуществляться как в устной, так и в письменной форме.

Когда предметом дарственного договора выступают денежные средства, а его сторонами — физические лица, то закон допускает совершение реальной сделки путем передачи (вручения) дара одаряемому без письменного оформления.

Желательно это делать в присутствии свидетелей. Но, если дарителем является юридическое лицо, а передаваемая сумма превышает 3000 рублей, то такой договор можно заключать только в письменной форме.

Аналогичные требования предъявляются к оформлению консенсуальных договоров дарения, содержащих обещание дарителя одарить определенное лицо денежными средствами в будущем. Несоблюдение указанных требований повлечет за собой ничтожность сделки.

Если дарственная заключается письменно, то, соответственно, она должна быть грамотно составлена, то есть вмещать в себе всю необходимую и важную информацию.

Это, прежде всего, реквизиты, касающиеся сторон договора, указание на конкретный вид денежных средств, их точная сумма, дата и место оформления сделки, а также срок ее совершения, права и обязанности дарителя и одаряемого, их подписи. Документ составляется в двух экземплярах.

Вне зависимости от того, в какой форме совершается дарение, для его подтверждения лучше всего составить документ, который удостоверяет передачу денег в собственность от дарителя к одаряемому. Это может быть акт приема-передачи денежных средств или обыкновенная расписка.

Дарение денег на покупку квартиры

Договор дарения денег может заключаться для последующего приобретения на них недвижимости, в частности квартиры.

Это так называемая целевая дарственная, которую чаще всего оформляют для того, чтобы защитить имущественные права одаряемого, состоящего в браке, от притязаний второй половины.

Такой подвид дарения не указан в Гражданском кодексе, но на практике он порой применяется.

Договор целевого дарения денег представляет собой соглашение двух сторон, по которому даритель безвозмездно передает или обязуется передать одаряемому в дар денежные средства на реализацию определенной цели, в нашем случае, на покупку квартиры. Отличается данная сделка от обыкновенной дарственной только тем, что подаренные деньги их получатель должен использовать только по назначению.

Важно

Заметим, что само по себе указание на то, что деньги дарятся на покупку квартиры, не является бесспорным доказательством того, что они потрачены именно с этой целью. В случаях возникновения спора по такой дарственной, одаряемому придется в суде доказать, что подаренные деньги были использованы им по назначению.

Целевой договор, который содержит обещание передать деньги на квартиру в будущем, оформляется исключительно в письменной форме. Поэтому в нем, кроме указания на конкретный предмет дарения — денежную сумму в определенном размере, цели, на которые она передается, нужно указать фактический момент ее передачи.

Подтверждением исполнения дарственной сделки должна стать расписка в получении указанной в договоре суммы денег на осуществление покупки квартиры.

Доходы, полученные одаряемым от родственника или иного физического лица в виде денежных средств с указанием цели их использования, освобождаются от налогообложения НДФЛ.

Дарение денег между родственниками

Одним из наиболее распространенных подарков между членами семьи и близкими родственниками являются денежные средства. Никакой необходимости в заключении письменного договора в таких случаях не возникает. Не влияет на форму сделки и сумма подаренных денег, которая передается одаряемому путем их вручения.

Исходя из практики, устная форма в большей степени приемлема при дарении небольших денежных сумм. Если речь идет о значительных суммах и существует возможность возникновения проблемных ситуаций, поэтому дарственную лучше всего заключать письменно.

Обязательной письменной формы требует консенсуальный договор дарения денег, по которому даритель обещает безвозмездно передать дар своему близкому родственнику через определенное время, приурочив дарение к какому-нибудь важному событию в его жизни, например, к свадьбе, рождению ребенка, окончанию учебного заведения и т.п.

Внимание

Если даритель состоит в браке, необходимо заручиться согласием второго супруга на совершение данной сделки.

Необходимо отметить, что в соответствии с НК при дарении денежных средств, доходы, которые при этом возникают у одаряемого лица, не подлежат налогообложению НДФЛ (пункт 18.1 статьи 217).

Нотариальное оформление дарения денег

ГК не предусматривает обязательное нотариальное удостоверение дарственных договоров, предметом которых являются денежные средства.

Это означает, что они будут считаться законными даже без регистрации нотариальной конторе.

Но жизнь настолько непредсказуема, что в случаях, когда речь идет о дарении значительных денежных сумм, разумно заключать сделки не только в письменной форме, но и заверять их у нотариуса.

Нотариус устанавливает дееспособность сторон дарственного договора, их родственные связи в случае заключения сделки между родственниками, истребует согласие второго супруга, поскольку деньги в браке относятся к общему имуществу супругов, разъясняет их права и обязанности по договору, а также проверяет содержание документа на наличие всех необходимых условий для заключения действительной сделки.

Это, естественно, повлечет за собой расходы на оплату нотариальных услуг, но и даст дополнительные гарантии одаряемому для возможной защиты в будущем своих прав.

Если договор дарения денег заключен письменно и в его содержании одним из условий прописано обязательное нотариальное удостоверение данного документа, то в таком случае это действие необходимо произвести. Иначе договор можно легко оспорить и признать его недействительным в силу ничтожности.

Договор дарения денег с участием нотариуса оформляется в трех экземплярах и подписывается в его присутствии.

Судебная практика дарения денег

Споры, связанные с дарением денежных средств, решаются сторонами сделки или заинтересованными лицами в судебном порядке. Судебная практика выделяет несколько моментов, когда они чаще всего оспариваются.

Наибольшую сложность вызывают случаи, когда предметом дарения являются деньги на покупку определенного имущества, к примеру квартиры. Если одаряемый состоит в браке, то часто при разводе второй супруг пытается отсудить ее часть как совместно нажитое имущество.

Чтобы этого не произошло, необходимо доказать в судебном заседании, что данная недвижимость была приобретена именно на подаренные денежные средства. Для этого потребуются выписки с банковских счетов, либо договора дарения и купли-продажи, в которых обозначены номера всех передаваемых банкнот.

Пример

Гражданин П. обратился в суд с исковым заявлением о разделе двухкомнатной квартиры, совместно нажитой в период брака с гражданкой И. Ответчица пояснила суду, что жилье действительно было куплено в браке, но на деньги, подаренные ей родителями как свадебный подарок.

Она предоставила нотариально заверенный письменный договор дарения денежной суммы, в котором было указание на конкретную цель, куда они должны были быть потрачены, а также содержались номера банкнот, которые также фигурировали в договоре купли-продажи квартиры. Поэтому суд, на основании представленных доказательств отказал гражданину П.

в удовлетворении его исковых требований, тем самым признав, что квартира, приобретенная, хотя и в браке, но за подаренные гражданке И. деньги, является ее личной собственностью.

При рассмотрении такого рода дел в ходе судебных разбирательств возникает необходимость отслеживания целевого использования подаренных денежных средств, то есть действительно ли они были направлены на покупку спорной квартиры. Такие ситуации возникают по той причине, что имеет место разрыв во времени между фактическим дарением денег и приобретением квартиры.

А так как в большей степени в таких случаях сделки совершаются устно, то это приводит к тому, что в суды предъявляются договора, оформленные задним числом. Вторая сторона начинает оспаривать их как мнимые, указывая на несоответствие даты документа его фактическому составлению, а также на отсутствие реальной передачи денежных средств.

Спорам в суде часто подлежат консенсуальные договора, по которым деньги обещано подарить одаряемому после смерти дарителя. Такие сделки изначально ничтожны по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 572 ГК.

В случаях, когда дарение осуществляется под влиянием заблуждения, угроз, насилия или совершается недееспособным лицом, оно может быть признано недействительным, если эти факты удастся доказать в ходе судебных разбирательств.

При предъявлении суду веских доказательств, возможна реализация права дарителя на отказ от исполнения дарения денег в будущем или отмену уже исполненного договора.

Большинство дел в судебной практике показывает, что чем настойчивее истец добивается защиты своих прав, предоставляя как можно больше доказательств по делу, в том числе, привлекая свидетельские показания, тем больше шансов, что суд примет его сторону.

Поскольку денежные средства относятся к движимому имуществу, их дарение оформляется в соответствии с нормами и положениями, предусмотренными для дарения такого имущества:

 1. Дарственные сделки денег не требуют письменной формы заключения. Однако стоит удостоверить их исполнение актом приема-передачи или распиской.
 2. При совершении дарения денежных сумм в договоре могут прописываться цели, на которые они предназначаются.
 3. Не облагаются НДФЛ доходы в виде денег, полученных в дар физическим лицом от другого физического лица, независимо от их степени родства.

Источник: http://dogovor-darenija.ru/chto-darit/dvizhimoe-imushchestvo/denezhnye-sredstva/

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.